شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ما نوکر وارباب توئی مهدی جان

نوکر رخ ارباب نبیند سخت است